Plastic Cover Type ZXM, ZLN, KLL Series

Thông tin cơ bản

• Hình dáng đa dạng
• Vỏ nhựa