Interface(PCB) Relay

• Kích thước tối thiểu (rộng 5mm, chiều cao 12.5mm)
    mật độ cao và dễ cài đặt
• Khả năng chuyển đổi mở rộng
    (1mA 5VDC đến 5A 250VAC, 30VDC)
• Cơ chế tiếp xúc song song Bar cho
    tăng cường uy tín liên hệ
• Hoạt động nhạy cảm cao: 120mW ~ 180mW
    (5 đến 24VDC)
• Vàng mạ bạc hợp kim liên hệ để đảm bảo
    vi dẫn điện hiện tại
• Bố cục thiết bị đầu cuối SIL
• Cấu trúc đầu cuối rộng hơn (TA: 5.08mm / TR: 7.62mm)
• Ổ cắm mạ vàng (mạ vàng 24k)
• Lớp F 155 ℃