General Purpose Relay

Thông tin cơ bản

• Cấu hình sản phẩm đa dạng cho mục đích lắp đặt
• Ổ cắm rơle 5A dòng KMY
• Ổ cắm rơle 10A dòng KLY
• Ổ cắm rơle 10A tròn
• Cho ổ cắm nền