Magnetic Contactor KMC Series

Thông tin cơ bản

• Cấu hình tiếp điểm 1 pha 2 cực 
• 110VAC, 220VAC
• 25A ~ 50A