Phần mềm đo lường chính xác InSpec 

Phần mềm đo lường chính xác InSpec sử dụng kết hợp với các công nghệ đo lường của Micro VU để cho khả năng chính xác đến 100%